go.sum 1.6 KB

12345678910111213141516171819
 1. github.com/davecgh/go-spew v1.1.0 h1:ZDRjVQ15GmhC3fiQ8ni8+OwkZQO4DARzQgrnXU1Liz8=
 2. github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
 3. github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
 4. github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
 5. github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
 6. github.com/stretchr/testify v1.3.0 h1:TivCn/peBQ7UY8ooIcPgZFpTNSz0Q2U6UrFlUfqbe0Q=
 7. github.com/stretchr/testify v1.3.0/go.mod h1:M5WIy9Dh21IEIfnGCwXGc5bZfKNJtfHm1UVUgZn+9EI=
 8. go.dedis.ch/fixbuf v1.0.3 h1:hGcV9Cd/znUxlusJ64eAlExS+5cJDIyTyEG+otu5wQs=
 9. go.dedis.ch/fixbuf v1.0.3/go.mod h1:yzJMt34Wa5xD37V5RTdmp38cz3QhMagdGoem9anUalw=
 10. go.dedis.ch/kyber/v3 v3.0.4/go.mod h1:OzvaEnPvKlyrWyp3kGXlFdp7ap1VC6RkZDTaPikqhsQ=
 11. go.dedis.ch/kyber/v3 v3.0.9/go.mod h1:rhNjUUg6ahf8HEg5HUvVBYoWY4boAafX8tYxX+PS+qg=
 12. go.dedis.ch/protobuf v1.0.5/go.mod h1:eIV4wicvi6JK0q/QnfIEGeSFNG0ZeB24kzut5+HaRLo=
 13. go.dedis.ch/protobuf v1.0.7/go.mod h1:pv5ysfkDX/EawiPqcW3ikOxsL5t+BqnV6xHSmE79KI4=
 14. go.dedis.ch/protobuf v1.0.11 h1:FTYVIEzY/bfl37lu3pR4lIj+F9Vp1jE8oh91VmxKgLo=
 15. go.dedis.ch/protobuf v1.0.11/go.mod h1:97QR256dnkimeNdfmURz0wAMNVbd1VmLXhG1CrTYrJ4=
 16. golang.org/x/crypto v0.0.0-20190123085648-057139ce5d2b h1:Elez2XeF2p9uyVj0yEUDqQ56NFcDtcBNkYP7yv8YbUE=
 17. golang.org/x/crypto v0.0.0-20190123085648-057139ce5d2b/go.mod h1:6SG95UA2DQfeDnfUPMdvaQW0Q7yPrPDi9nlGo2tz2b4=
 18. golang.org/x/sys v0.0.0-20190124100055-b90733256f2e h1:3GIlrlVLfkoipSReOMNAgApI0ajnalyLa/EZHHca/XI=
 19. golang.org/x/sys v0.0.0-20190124100055-b90733256f2e/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=